Om oss

ÚNYICA Stockholm & Gothenburg / Founder & CEO 

ÚNYICA Stockholm & Gothenburg 

Natasha Löfgren, visionär Spec. usk.sköterska, grundare och VD för ÚNYICA. Hennes resa är präglad av en passion för estetik och en stark vilja inom branschen. Natasha har skapat och leder estetiska kliniker som inte bara fokuserar på yttre skönhet utan strävar efter att erbjuda en holistisk och personlig upplevelse för varje individ.

En visionär inom estetik: Natashas resa inom estetik inleddes med en djup vision - att skapa en plats där individer inte bara kan förbättra sin naturliga skönhet utan även uppleva en förändring som sträcker sig bortom det yttre. Hennes engagemang för att sammanföra medicinsk expertis med konstnärlig finess har gjort ÚNYICA till en föregångare inom branschen.

En pionjär inom vårdyrket: Som en erfaren spec.usksköterska har Natasha med sig en rikedom av erfarenhet till estetikens värld. Hennes bakgrund inom vårdyrket, tillsammans med en passion för att hjälpa människor att må sitt bästa, ledde henne att utforska området för icke-kirurgiska kosmetiska ingrepp. Natashas hands-on-approach och genuina omsorg om sina patienter sätter standarden för den exceptionella servicen på vår klinik.

Entreprenöriell anda: Natashas entreprenöriella anda är tydlig i varje aspekt av ÚNYICA. Från start har hon skapat en miljö som främjar innovation och värderar vikten av personlig vård. Under hennes ledning har kliniken blivit en fristad för de som söker en harmonisk förening av vetenskap och konstnärlighet.

Engagemang för utbildning och framsteg: Med medvetenhet om den dynamiska naturen inom estetikbranschen är Natasha engagerad i kontinuerlig inlärning och professionell utveckling. Hon ser till att klinikens utövare håller sig ajour med de senaste framstegen för att säkerställa att klienterna har tillgång till de mest effektiva behandlingarna som finns tillgängliga.

Klientcentrerad filosofi: Natashas filosofi kretsar kring att placera klienten i centrum för varje beslut. Hon tror på öppen kommunikation, transparens och skapandet av skräddarsydda behandlingsplaner som överensstämmer med varje individs unika estetiska mål. Under Natashas ledning har kliniken odlat en atmosfär av förtroende där klienterna känner sig stärkta och självsäkra i sin estetiska resa.

Mer än bara skönhet: För Natasha handlar estetik inte bara om att förbättra den yttre skönheten; det handlar om att hjälpa individer att omfamna sin unikhet och känna sig självsäkra i sin hud. Hennes holistiska syn på skönhet omfattar övergripande välbefinnande, vilket säkerställer att när klienterna är behandlade hos ÙNYICA inte bara ser bra ut utan även känner sig vitaliserade och självsäkra.

Börja din förvandlande estetiska resa med Natasha Löfgren, Dr. Korhonen, Dr. Fredholm och det dedikerade Sjuksköterke-teamet hos ÚNYICA. Upplev den perfekta blandningen av konstnärskap, vetenskap och omsorg som definierar vårt åtagande för din skönhet och välbefinnande.

Varmt Välkoma

English

Introducing Natasha Löfgren: Visionary Specializied practical Nurse, Founder, and CEO of ÙNYICA Stockholm & Gothenburg

Meet Natasha Löfgren, a trailblazing specializied practical nurse with a passion for aesthetics, who stands at the helm of innovation as the Founder and CEO of our esteemed aesthetic clinic. Natasha's journey is marked by a commitment to excellence, a dedication to her craft, and a vision to redefine the standards of beauty and wellness.

A visionary in aesthetics: Natasha's journey in the field of aesthetics began with a profound vision—to create a space where individuals could not only enhance their natural beauty but also experience a transformation that goes beyond skin deep. Her commitment to merging medical expertise with artistic finesse has positioned ÚNYICA as a leader in the industry.

A nursing pioneer: As a seasoned and highly skilled specializied practical nurse, Natasha brings a wealth of experience to the realm of aesthetic medicine. Her background in nursing, coupled with a passion for helping individuals feel their best, led her to explore the world of non-surgical cosmetic procedures. Natasha's hands-on approach and genuine care for her patients set the tone for the exceptional standard of service at our clinic.

Entrepreneurial spirit: Natasha's entrepreneurial spirit is evident in every aspect of ÙNYICA. From its inception, she has curated an environment that fosters innovation and values the importance of personalized care. Under her leadership, the clinic has become a haven for those seeking a harmonious blend of science and artistry.

Commitment to education and advancement: Recognizing the dynamic nature of the aesthetic industry, Natasha is dedicated to continuous learning and professional development. She ensures that the clinic's practitioners stay abreast of the latest advancements, guaranteeing clients access to the most advanced and effective treatments available.

Client-centric philosophy: Natasha's philosophy revolves around placing the client at the center of every decision. She believes in open communication, transparency, and creating bespoke treatment plans that align with each individual's unique aesthetic goals. Under Natasha's guidance, the clinic has cultivated an atmosphere of trust, where clients feel empowered and confident in their aesthetic journey.

Beyond beauty: For Natasha, aesthetics is not just about enhancing external beauty; it's about empowering individuals to embrace their uniqueness and feel confident in their skin. Her holistic approach to beauty encompasses overall well-being, ensuring that clients leave ÚNYICA not only looking great but feeling revitalized and confident.

Embark on a transformative aesthetic journey with Natasha Löfgren, Dr. Korhonen and Dr. Fredholm and the dedicated nursing-team at ÚNYICA. Experience the perfect blend of artistry, science, and care that defines our commitment to your beauty and well-being.

Vi tar väl hand om dig.

I vårt team arbetar Leg.Sjuksköterskor som innehar sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen samt som är certifierande inom estetiska injektionsbehandlingar och utöver det även intern utbildade av ÚNYICA Stockholm